ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

Deze verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Inschrijving

De inschrijving is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De inschrijving wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de betalingsgegevens.
(Indien u geen bevestigingsmail heeft ontvangen is deze waarschijnlijk bij uw ongewenste mailtjes terecht gekomen.)
Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de inschrijving dient steeds te gebeuren binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail met vermelding van het referentienummer.

3. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de datum van inschrijving.

Annulaties moeten steeds digitaal gebeuren via mail (team@footinstruct.be) vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, en het inschrijvingsgeld werd reeds betaald, wordt aan de consument voorgesteld om het betaalde bedrag te parkeren op het ’te goed’ van de consument. Dat ’te goed’ is onbeperkt geldig en wordt automatisch verrekend bij een volgende inschrijving.

De consument kan er ten alle tijden voor kiezen om het te goed terugbetaald te krijgen per overschrijving.

Uitzondering

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de activiteit gepland staat binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

Wanneer Footinstruct een kamp annuleert

Uiteraard wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer Footinstruct genoodzaakt is een kamp te annuleren wegens te weinig inschrijvingen.

Gevolgen van laattijdige herroeping

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de vakanties reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde activiteiten, als voor activiteiten die nog niet zijn betaald):

Sessies of kampen zonder overnachting:

TermijnTe betalen zonder attestTe betalen met attest***
Binnen herroepings-termijn: tot 14 dagen na inschrijving*0 euro0 euro
Buiten herroepings -termijn: meer dan 3 weken voor aanvang kamp25 euro25 euro
Buiten herroepings- termijn: minder dan of gelijk aan 3 weken voor aanvang kampvolledig25 euro
uw kind is enkele dagen afwezig op kamp**(*)volledigkampprijs/aantal kampdagen x aanwezige dagen + € 25

*Herroepingsrecht telt niet wanneer u annuleert 14 dagen voor aanvang van het kamp.
**Enkel wanneer uw kind minstens twee dagen afwezig is om medische redenen wordt er gedeeltelijk terugbetaald
***Doktersattesten dienen binnen de kampweek gemaild te worden naar info@footinstruct.be

Vakanties met overnachting:

TermijnTe betalen
Binnen herroepings-termijn : tot 14 dagen na inschrijving*0 euro
Annulering meer dan 8 weken voor aanvang kamp25 %
Annulering minder dan 8 weken voor aanvang kamp50 %
Annulering binnen 14 dagen voor aanvang kampvolledig
Annulering tijdens het kampvolledig

(*) Herroepingsrecht telt niet wanneer u annuleert 14 dagen voor aanvang van het kamp.

N.b.: Voor de buitenlandse stage kan een aparte annulatieverzekering worden afgesloten.
Meer info hieromtrent is te verkrijgen via de specifieke pagina over de buitenlandse stage.

4. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de VZW Footinstruct in België. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de bevestigingsmail, contant betaalbaar. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen.

Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag.

5. Klachten

Klachten betreffende de diensten moeten de VZW Footinstruct binnen de acht (8) dagen na afloop van de activiteit bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of per mail naar info@footinstruct.be. Bij gebreke aan een aangetekende brief of mail wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal de VZW Footinstruct geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

6. Toepasselijke wet / geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.

7. Annulering door Footinstruct VZW

Wanneer Footinstruct vzw het kamp voor de overeengekomen start/vertrekdatum annuleert, en dit omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden, indien 50% van de beschikbare logiecapaciteit, of waar de vereiste minima niet werden behaald, dan wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de kampen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de klant recht op de volledige terugbetaling van zijn kampfactuur. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Annuleert Footinstruct het kamp om andere redenen dan hierboven vermeld, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.

8. Verzekering

De kinderen zijn verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke letsels, opgelopen tijdens trainingen of kampen.Brilschade is niet opgenomen in de verzekeringspolis voor de kinderen.

9. Erkenning

Footinstruct is een erkende sportorganisatie bij de Gemeente Melle, en aangesloten bij de sportfederatie Sportievak.

FOOTINSTRUCT

SLUIT JE AAN!

Liever sportiever…

in het zwembad!

just for fun!