VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 1 – huurprijzen

De vermelde huurprijzen, zijn opgegeven per stuk of eenheid en gelden per midweek of voor een weekend van donderdag tot maandag, tenzij anders vermeld. Alle vermelde huurprijzen zijn steeds inclusief BTW op de website, tenzij anders vermeld, op factuur steeds exclusief BTW. De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door de huurder wordt afgehaald en teruggebracht in de magazijnen van Footinstruct vzw te Gent, enkel mogelijk met aangepast transport. Indien de gehuurde materialen door Footinstruct vzw moeten gebracht en/of teruggehaald worden, zal hiervoor een afzonderlijke prijs worden aangerekend. Indien de huurder, om welke reden dan ook, de huurovereenkomst annuleert of verbreekt, houdt Footinstruct vzw zich de mogelijkheid voor om annuleringskosten aan te rekenen ten bedrage van 50% van de voorziene totale verhuurprijs.

Artikel 2 – reserveren = betalen

Voor ontlening dient het volledige bedrag van ontlening betaald te zijn op rekening van Footinstruct vzw (factuur en betalingsvoorwaarden – zie verder) met uitzondering van stedelijke- of gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Betaling ter plaatse is NIET mogelijk. Vooraf wordt er steeds een factuur opgemaakt en opgestuurd naar de door de huurder opgegeven facturatiegegevens. U dient steeds het betalingsbewijs voor te kunnen leggen alvorens u het gehuurde goed kan ontlenen.

Het protest tegen de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand van het factuur bedrag op de eerste schijf minder dan €1 239,47 en van 10% per jaar op de tweede schijf op de bedragen hoger dan €1239,47. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuur bedrag, met een minimum van 137,18 euro en een maximum van €2478,94 als schade vergoeding. Er zullen tevens extra administratiekosten worden aangerekend van €7,44 per aanmaning. Onkosten verbonden aan onbetaald wissels evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de cliënt afzonderlijk aangerekend. Dossier kosten gebonden aan de advocaat zullen eveneens afzonderlijk worden gefactureerd.

Partijen verklaren in geval van betwisting, dat uitsluitend het vredegerecht van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener dan wel de rechtbanken van Gent bevoegd zijn om kennis te nemen van de betwisten met betrekking tot onderhavige factuur.

Artikel 3 – ophalen & terugbrengen van de materialen

Alle materialen kunnen opgehaald en teruggebracht worden in ons magazijn te … op maandag van 13u00 – 17u00 of donderdag van 9u00 – 13u00 (Antoni Faccenda – antoni@footinstruct.be – 04…).

Artikel 4 – transporttarieven

De huurder staat normaal zelf in voor het transport welke gebeurt op zijn kosten, voor zijn rekening en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien Footinstruct vzw het transport verzorgt, is een goede communicatie met betrekking op het leveringsadres en de leveringsomstandigheden essentieel om Footinstruct vzw in staat te stellen een goede transportservice te bieden. Er is per rit een wachttijd van maximaal 15 minuten ingecalculeerd. Indien de wachttijd meer dan 15 min. bedraagt, wordt een supplement aangerekend van 12 euro (exclusief BTW) per begonnen kwartier. De klant voorziet een parkeerplaats voor de te leveren locatie van minimale grootte van 8 meter. Een aflevering vindt steeds plaats op het gelijkvloers en aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is. In elk geval dienen terreinen voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de materialen. De huurder wordt verondersteld aanwezig te zijn om de materialen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Footinstruct vzw de materialen ofwel ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder ofwel terug meenemen naar haar magazijnen, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden extra transportkosten aangerekend. Footinstruct vzw is niet aansprakelijk voor het laattijdig afleveren van de materialen door overmacht. Overmacht is elke omstandigheid waarop Footinstruct vzw zelf geen vat heeft en die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Artikel 5 – staat van de materialen

Het verhuurde materiaal wordt ontleend conform de huuraanvraag van de huurder. De huurder wordt wel verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en Footinstruct vzw, uiterlijk binnen de twee uur na ontvangst te verwittigen, indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld. Zulke verwittiging dienen altijd te gebeuren via e-mail (antoni@footinstruct.be) gestaafd met de nodige foto’s of bewijsstukken en telefonisch +32 4…. Indien men geen klacht melde binnen de gestelde termijn kan er geen sprake zijn van enige vergoeding ten opzichte van de geleden schade. Opmerkingen over de staat van of ontbrekende materialen moeten steeds op voor vermelde manier gebeuren om geldig te zijn, daarnaast vragen we bij aflevering dit nogmaals te melden. Het materiaal dient op de voorziene datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgehaald of afgeleverd bij aanvang van de huur, bij laattijdig terugbrengen verwijzen wij naar artikel 8. Alle materialen dienen degelijk gereinigd en in propere staat te worden terugbezorgd in de daartoe bestemde kisten, bakken of andere verpakkingsunits van Footinstruct vzw. Indien aan de voormelde bedingen niet is voldaan, zal door Footinstruct vzw voor het bijkomende werk een supplement aangerekend worden a rato van 12 euro (exclusief BTW) per begonnen tijdsbestek van 15 minuten.

Artikel 6 – beschadigingen of verlies

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen geladen, vervoerd en gelost op kosten en risico van de klant, ongeacht de leveringsplaats en ongeacht wie deze werkzaamheden uitvoert. De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of eventueel verlies of diefstal van de gehuurde goederen en materialen. Ook tijdens het transport is de huurder aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. De huurder heeft de mogelijkheid om bij de teruggave van het materiaal aanwezig te zijn om de staat van de materialen tegensprekelijk vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de controle en eventuele vaststelling van schade door Footinstruct vzw bindend zijn. Indien er zich tijdens de huurperiode een ernstige beschadiging, een verlies of diefstal voordoet, zal de huurder dit onmiddellijk aan Footinstruct vzw melden, gezien dit natuurlijk invloed kan hebben op volgende geplande verhuringen zodat Footinstruct vzw de maatregelen moet kunnen treffen. Indien bij terugbezorgen lichte schade wordt vastgesteld, heeft Footinstruct vzw het recht om een passende schadevergoeding in rekening te brengen. Indien schade herstelbaar is, worden de herstelkosten die Footinstruct vzw dient te maken volledig in rekening gebracht verhoogd met eventueel gederfde huurinkomsten door tijdelijke onbeschikbaarheid van de materialen. Bij onherstelbare schade of verlies verbindt de huurder er zich toe Footinstruct vzw te vergoeden tegen de volledige prijs noodzakelijk voor de ingebruikname van het nieuwe materiaal. Hieronder wordt minstens verstaan: de aankoopprijs van het nieuwe materiaal verhoogd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte materiaal verhuurklaar te maken, de administratiekosten die de aankoop en ingebruikname met zich meebrengen en de gederfde huurinkomsten door Footinstruct vzw door de beschadiging of het verlies. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de huurder gehouden. Om financiële problemen te vermijden raadt Footinstruct vzw de huurder van een grote partij of dure materialen steeds aan een specifieke verzekering af te sluiten tegen deze risico’s.

Artikel 7 – aansprakelijkheid

Footinstruct vzw is niet aansprakelijk voor de schade, geleden door de huurder of derden, die voortvloeit uit, ontstaat door of in verband kan gebracht worden met de gehuurde materialen. De huurder is dus steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die de materialen veroorzaken vanaf ze hem ter beschikking zijn gesteld. De huurder zal Footinstruct vzw dus steeds dienen te vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade die betrekking heeft op het verhuurde materiaal. Het is de huurder trouwens uitdrukkelijk verboden de gehuurde materialen verder te verhuren, onder te verhuren, in bruikleen te geven of ter beschikking te stellen van een andere partij zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Footinstruct vzw.

Artikel 8 – niet respecteren van de huurtermijn

Indien de huurder na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft Footinstruct vzw het recht de goederen zelf terug te halen waar ze zich ook bevinden, zonder dat enige aanmaning vereist is en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant. Footinstruct vzw behoudt onder alle omstandigheden het eigendomsrecht over de verhuurde materialen. Bij laattijdige terug brengen van de gehuurde goederen zullen de openstaande dagen gefactureerd worden als huur van het goed.

Artikel 9 – kortingen

Onderstaande klanten kunnen een sociale korting genieten op het gehuurde goed exclusief diensten, transport en BTW bij minimum afname van €100,-.

  • Kom-Pashouders (vzw Footinstruct)
  • Landelijk georganiseerde sportverenigingen en de bij deze verenigingen aangesloten clubs.
  • Provinciebesturen, gemeentebesturen, sportraden, sportdiensten, sportgangmakers, recreatiesportclubs en organisatoren van sportpromotionele activiteiten.
  • Socio – culturele verenigingen en jeugdverenigingen.
  • Scholen
  • Vzw’s, dekenijen, buurthuizen, …
  • Ondernemingen uit de sociale economie; beschutte werkplaatsen, kringloopcentra, oxfam wereldwinkels, wijkrestaurants, …

Denkt u recht te hebben op korting? Stuur een mail naar antoni@footinstruct.be en na verificatie (kan enkele werkdagen duren) krijgt u een kortingscode die u invult tijdens uw bestelling. Vermeld duidelijk de naam en gegevens van uw organisatie. Kortingen kunnen niet worden toegepast met terugwerkende krachten op gedane bestellingen. Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Kortingen zijn enkel geldig bij bestellingen op naam van de organisatie en niet op naam van haar leden.

FOOTINSTRUCT

SLUIT JE AAN!

Liever sportiever…

in het zwembad!

just for fun!